Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Ramowy plan dnia


W przedszkolu obowiązuje ramowy rozkład dnia odpowiednio zmodyfikowany dla poszczególnych grup.

6:00 - 8:15 - POWITANIE DZIECI

Zabawy indywidualne  w grupach, korzystanie z gier i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.

8:15 - 9:00 - ŚNIADANIE

Spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe, zestaw ćwiczeń porannych,  przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9:00 - 9:10 - MODLITWA

Kształtowanie poczucia Bożej Opatrzności poprzez wspólną modlitwę poranną.

9:10 - 10:30 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE

W sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową.

10:30 - 11:00 - CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

Ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży, wdrażanie do samodzielności.

11:00 - 11:30 - ZABAWA

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki, zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

11:30 - 12:30 - OBIAD

Wdrażanie dzieci do samoobsługi, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

12:30 - 14:15 - RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

Próby samodzielnego zdejmowania odzieży, odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek relaksacyjnych, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne.

14:15 - 14:45 - PODWIECZOREK

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych estetycznych.

14:45 - 17:00 - REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

W zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych, prace porządkowe.