Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Aktualności


KOMUNIKATY - NOWE

Informujemy, że w okresie dyżuru wakacyjnego

będą zorganizowane grupy łączone.

__________________________________________________________________________________________

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN z 4 czerwca dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - OTWÓRZ

 

____________________________________________________________________________________________

Zakończyliśmy przyjmowanie deklaracji na dyżur wakacyjny. Aktualnie mamy komplet dzieci.

____________________________________________________________________________________________

Dyżur wakacyjny

Przyjmujemy zgłoszenia na dyżur wakacyjny. Wszystko wskazuje na to, że będzie się on odbywał przy  dotychczasowych ograniczeniach związanych z pandemią. Deklaracje prosimy przesyłać do piątku 29 maja DEKLARACJA - POBIERZ

____________________________________________________________________________________________

Organizacja pracy przedszkola w okresie stanu epidemicznego:

 • Przedszkole będzie czynne w godzinach 07:00 — 17:00.
 • Dziecko do przedszkola należy przyprowadzić najpóźniej do godziny 08.15
 • Pory posiłków: I śniadanie - godz. 8.30; II śniadanie (owocowe) - godz. 10.00; obiad - godz. 11.20; podwieczorek - godz. 14.00
 • Ilość dzieci w poszczególnych grupach ustalona w zależności od wielkości powierzchni: gr. Pszczółki - 10 miejsc;  gr. Biedronki – 12 miejsc;  gr. Motylki – 12 miejsc - PO AKTUALIZACJI WYTYCZNYCH GIS, Z DNIA 4 CZERWCA  W GRUPACH MOŻE PRZEBYWAĆ 16 DZIECI
 • Do grupy w miarę możliwości będą przyporządkowani ci sami opiekunowie.
 • W przedszkolu nie będzie organizowanych zajęć  dodatkowych.
 • Zajęcia terapeutyczne ze  specjalistami będą prowadzone w zależności od zgłoszonych dzieci do przedszkola
 • Większość zajęć i zabaw dla dzieci będzie organizowana na świeżym powietrzu.
 • Listę dzieci objętych opieką ustala dyrekcja przedszkola na podstawie rekomendacji MEN, z pierwszeństwem dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Jeśli liczba zgłoszeń jest większa od limitu miejsc w danej grupie, wtedy uwzględnia się sytuację rodzinno-zawodową  wskazaną  przez rodziców.

WYTYCZNE GIS  Z  4 MAJA - ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA PDF

_____________________________________________________________________________________

Procedury obowiązujące w przedszkolu  w czasie pandemii:

 1. Rodzice oddając dziecko pod opiekę placówki mają świadomość sytuacji epidemicznej w kraju i biorą pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.
 2. Przed wejściem do przedszkola wszystkie osoby dorosłe mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
 3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zdezynfekowania rąk, zakładania rękawiczek ochronnych i zakrywania ust i nosa maseczką ochronną
 4. Rodzice wyjaśniają dziecku konieczność przestrzegania zasad higieny – częste mycie  rąk ciepłą wodą z mydłem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust itp.
 5. W czasie drogi do i z przedszkola rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia,  indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę ochronną)
 6. Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m
 7. Rodzic/opiekun wchodzi na teren przedszkola tylko do wspólnej przestrzeni przedszkola, tj. na hol, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 2 m 2. Pozostali rodzice/opiekunowie pozostają na zewnątrz przedszkola, aż   zwolni się przestrzeń.
 8. Rodzic nie wchodzi do szatni, dziecko odbiera woźna pełniąca dyżur w holu, pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych, doprowadza dziecko do przydzielonej grupy pod opiekę nauczyciela.
 9. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 11. Rodzic kategorycznie nie przyprowadza  do przedszkola dziecka, jeśli ktoś z najbliższego otoczenia dziecka przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 12. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
 13. Odbiór dziecka z przedszkola rodzice zgłaszają woźnej pełniącej dyżur w holu, ona monitoruje bezpieczne przejście dziecka z sali zabaw/placu zabaw  do rodzica.

____________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,

W odpowiedzi na decyzję władz oświatowych, Organ Prowadzący postanowił, że od 6 maja br. nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi. Zgłoszenia dziecka do przedszkola należy dokonać  mailowo, najpóźniej do poniedziałku, tj. 4 maja,  do godz. 14.00, na dres: srm@przedszkole217.pl

W  zgłoszeniu prosimy podać termin, od kiedy dziecko zacznie korzystać z opieki przedszkolnej.

Apelujemy, aby z opieki w najbliższym czasie skorzystali ci rodzice, których sytuacja zawodowa do tego zmusza. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

__________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi informacjami MEN związanymi z otwarciem przedszkoli.

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte.https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego pdf

 


<< Wróć do poprzedniej strony